RADIO PARTIZAN

...
Aliaksandra Osipava | Pinsk

Aliaksandra Osipava | Pinsk

en Aliaksandra Osipava (Pinsk, Belarus) - is an artist, activist, and historian. Her works di lei focuses on the representation of women, workers, and partisans struggles. She collaborated with the Workers' History Center (Stockholm) and the International Association of Friends of the Revolution (Athens). Her films and sound works have been shown in various institutions in Eastern Europe and worldwide. Currently, Alexandra is working on a film about the antifascist underground groups in Polesie, a region of Belarus, during World War II.

ru Александра Осипова – художница и активистка из Пинска, Беларусь. Имея историческое образование, Александра работает с репрезентацией борьбы женщин, рабочих и партизанок. Стажировалась в Центре истории рабочих (Стокгольм) и Международной ассоциации друзей революции (Афины). Ее фильмы и звуковые работы показывались в разных институциях Восточной Европы и мира. Сейчас Александра работает над новым фильмом про подпольщиц Полесья во время Второй мировой войны.

bel Аляксандра Осіпава (Пінск) - мастачка і актывістка. Маючы гістарычную адукацыю, Аляксандра працуе з рэпрэзентацыяй барацьбы жанчын, рабочых і партызанак. Стажыравалася ў Цэнтры гісторыі рабочых (Стакгольм) і Міжнароднай асацыяцыі сяброў рэвалюцыі (Афіны). Яе фільмы і гукавыя працы паказваліся ў розных інстытуцыях Усходняй Еўропы і свету. Зараз Аляксандра працуе над новым фільмам пра падпольшчыц Палесся падчас Другой сусветнай вайны.

a screenshot from Osipava's video KONTRATAKA

a screenshot from Osipava's video KONTRATAKA

en Aliaksandra's music video for "Counterattack" is based on clips taken with mobile phones during the 2020 mass street protests in Belarus. By altering the visual materials with masses of color, Aliaksandra attempts to visualize the tension existing in the gestures of resistance and disobedience, within the bodies of protesters, and between the long history of struggles and this precise moment of our time. In her work di lei, the artist tries to locate the political potential of ruptures in those zones of invisibility, and imposibilities to overcome.

ru Музыкальное видео Александры Осиповой для композиции  “Контратака” на текст Владислава Шленгеля, поэта и участника восстания в Варшавском гетто, основывается на выборке видео, записанных на мобильные телефоны протестующих и полицейские камеры в Беларуси во время массовых протестов в 2020 году. Деформируя визуальные материалы, и заполняя их массами цвета, Александра делает видимым напряжение между универсальностью борьбы и конкретностью жестов сопротивления и неповиновения тел протестующих, между историей и моментом современности. В своей работе художница пытается ухватить место и политический потенциал разрывов и зон невидимого.

bel Музычнае відэа Аляксандры Осіпавай для кампазіцыі "Контратака" Аркадзія Коца на тэкст Уладзіслава Шленгеля, паэта і ўдзельніка паўстання ў Варшаўскім гета, грунтуецца на выбарцы відэа, запісаных на мабільныя тэлефоны пратэстуючых і паліцэйскія камеры ў Беларусі падчас масавых пратэстаў у 2020 годзе. Дэфармуючы візуальныя матэрыялы, і запаўняючы іх масамі колеру, Аляксандра робіць бачным напружанне паміж універсальнасцю барацьбы і канкрэтнасцю жэстаў супраціву і непадпарадкавання тэл пратэстуючых, паміж гісторыяй і момантам сучаснасці. У сваёй працы мастачка спрабуе ўхапіць месца разрываў і нябачных зон і іх палітычны патэнцыял.

Songs